§ 1 - ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z miejsc postojowych na parkingu niestrzeżonym (zwanym dalej: Parkingiem niestrzeżonym) i Five Seasons Aparthotel Karpacz w Karpaczu, ul. Wilcza  Regulamin stanowi integralną część umowy najmu miejsca postojowego, do której zawarcia dochodzi w trybie określonym w Regulaminie.

2. Parkingiem niestrzeżonym zarządza Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8 ,00-023 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000502497

3. Każdy użytkownik Parkingu niestrzeżonego przed rozpoczęciem korzystania z Parkingu niestrzeżonego oświadcza w formie elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji pobytu w Five Seasons Aparthotel Karpacz lub poprzez podpisanie karty pobytu w Five Seasons Aparthotel Karpacz, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

4. Na Parkingu niestrzeżonym nie jest świadczona usługa przechowania pojazdów ani rzeczy.

5. Parking niestrzeżony jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

6. Parking niestrzeżony jest parkingiem płatnym zgodnie z cennikiem Parkingu niestrzeżonego, stanowiącym Załącznik do Regulaminu, dostępnym w szczególności w recepcji Five Seasons Aparthotel Karpacz, a także na terenie Parkingu niestrzeżonego.

7. Parking niestrzeżony jest przeznaczony dla osób korzystających z usług Five Seasons Aparthotel Karpacz, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu chcą skorzystać z dodatkowej usługi najmu miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym w czasie korzystania z Five Seasons Aparthotel Karpacz.

8. Stronami umowy najmu miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym są zarządca Five Seasons Aparthotel Karpacz oraz właściciel lub użytkownik pojazdu, będący gościem Five Seasons Aparthotel Karpacz lub korzystający z usług Five Seasons Aparthotel Karpacz (zwany dalej: Gościem).

§ 2 - PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Gość ma prawo skorzystać z dodatkowej, odpłatnej usługi najmu miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym. Gość dokonuje opłaty za Parking niestrzeżony zgodnie z zasadami płatności określonymi w regulaminie obiektu Five Seasons Aparthotel Karpacz oraz w cenniku Parkingu niestrzeżonego.

2. Przed wjazdem pojazdem na Parking niestrzeżony i pozostawieniem go w wybranym przez siebie miejscu postojowym Gość jest zobowiązany do zawarcia Five Seasons Aparthotel Karpacz umowy najmu miejsca postojowego oraz do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

3. Do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym dochodzi z chwilą wprowadzenia pojazdu na Parking niestrzeżony do wybranego miejsca postojowego po uprzednim dokonaniu przez Gościa rejestracji pobytu w Five Seasons Aparthotel Karpacz, potwierdzeniu przez Gościa zapoznania się i akceptacji Regulaminu i otrzymaniu w recepcji Five Seasons Aparthotel Karpacz zawieszki samochodowej(zwanego dalej: Biletem).

4. Gość jest zobowiązany umieścić otrzymany zawieszki w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w takim sposób, aby możliwe było odczytanie widocznych na bilecie informacji, a także odprowadzić pojazd do wybranego przez siebie miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym.

5. Zawieszka zawiera informację o numerze rejestracyjnym pojazdu, dla którego został wydany oraz o czasie trwania umowy najmu miejsca postojowego.

6. Na terenie Parkingu niestrzeżonego ruch pojazdów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

7. Pozostawiając pojazd na Parkingu niestrzeżonym Gość powinien wyłączyć wszystkie światła zewnętrzne i wewnętrzne, urządzenia systemu audiowizualnego oraz inne urządzenia, które podczas postoju są zbędne, przy czym obowiązek ten nie dotyczy systemu alarmowego, który powinien pozostać aktywny.

8. Pozostawiając pojazd na Parkingu niestrzeżonym Gość zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed samoczynnym przemieszczeniem. Zalecane jest także zabezpieczenie pojazdu przed dostępem do pojazdu osób postronnych i niepowołanych, w szczególności poprzez zamknięcie i zablokowanie za pomocą fabrycznych urządzeń i systemu alarmowego wszystkich szyb, drzwi oraz innych otwieralnych otworów np. szyberdachu.

9. Pozostawiając pojazd na Parkingu niestrzeżonym Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie wszystkich posiadanych kompletów kluczy lub innych urządzeń umożliwiających dostęp do pojazdu, a także dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, dowodu ubezpieczenia pojazdu).

10. Dla celów zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa i porządku na terenie Parkingu niestrzeżonego, zabrania się:
a) powodowania jakichkolwiek zdarzeń zagrażających bezpieczeństwo życia, zdrowia ludzi oraz mienia;
b) kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka odurzającego;
c) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających;
d) przechowywania i pozostawiania w pojeździe:
− dokumentów, pieniędzy i innych rzeczy wartościowych,
− żywych zwierząt,
− materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych innych niebezpiecznych dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia;
e) zaśmiecania terenu Parkingu niestrzeżonego;
f) palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz innych środków odurzających.

11. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w recepcji Five Seasons Aparthotel Karpacz lub służbie ochrony Five Seasons Aparthotel Karpacz o spowodowaniu przez niego szkody na Parkingu niestrzeżonym.

12. W przypadku zagubienia Zawieszki Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w recepcji Five Seasons Aparthotel Karpacz celem wydania duplikatu Zawieszki.


§ 3 - OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Five Seasons Aparthotel Karpacz

1. Five Seasons Aparthotel Karpacz Resort zobowiązany jest do wydania Gościowi Zawieszki potwierdzającego zawarcie umowy o najmu miejsca postojowego, czas jej trwania oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy umowa najmu miejsca postojowego.

2. Five Seasons Aparthotel Karpacz jest zobowiązany do udostępnienia Gościowi Regulaminu.

3. Five Seasons Aparthotel Karpacz jest zobowiązany do odpłatnego udostępniania Gościowi miejsca postojowego na czas trwania umowy najmu miejsca postojowego.

4. W przypadku powzięcia przez Five Seasons Aparthotel Karpacz informacji o popełnieniu przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia wyrządzającego szkodę na rzecz Gościa lub
przez Gościa, Five Seasons Aparthotel Karpacz niezwłocznie powiadamia o tym Policję.

5. Five Seasons Aparthotel Karpacz będzie informował Gościa o wszelkich nieprawidłowościach i innych zdarzeniach losowych związanych z realizacją umowy najmu miejsca postojowego.

6. Five Seasons Aparthotel Karpacz ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności, wówczas odpowiedzialność Five Seasons Aparthotel Karpacz jest ograniczona lub wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 - PARKOWANIE W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH

Na obszarze Parkingu niestrzeżonego niedozwolone jest parkowanie pojazdu:
a) na drogach dojazdowych oraz drogach przeznaczonych do włączenia się do ruchu,
b) na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi,
c) na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów upoważnionych do korzystania z takich miejsc,
d) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

§ 5 – INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zabrania się wjazdu na Parking niestrzeżony pojazdów niesprawnych technicznie.

2. Zabrania się wjazdu na Parking niestrzeżony pojazdów z ładunkiem zewnętrznym lub wewnętrznym stwarzającym zagrożenie lub utrudnienie dla innych użytkowników Parkingu niestrzeżonego.

3. Zabrania się wjazdu na Parking niestrzeżony pojazdów z przyczepą (za wyjątkiem motocykli z przyczepami, których gabaryty umożliwiają ustawienie zespołu pojazdów w jednym miejscu postojowym), a także pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony.

4. W przypadkach określonych w pkt 1-3 powyżej oraz innych przypadkach określonych w Regulaminie, Five Seasons Aparthotel Karpacz może odmówić zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.

6. Umowa najmu miejsca postojowego zostaje zawarta na czas trwania pobytu Gościa Five Seasons Aparthotel Karpacz, chyba że Gość i Five Seasons Aparthotel Karpacz ustalili inny czas trwania umowy.

7. Jeżeli Gość nie opuści miejsca postojowego najpóźniej do godziny 11.00 w ostatnim dniu trwania umowy najmu miejsca postojowego (tj. co do zasady - ostatniego dnia pobytu Gościa Five Seasons Aparthotel Karpacz), umowa najmu miejsca postojowego ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony za zapłatą czynszu najmu należnego Five Seasons Aparthotel Karpacz jako wynajmującemu zgodnie z cennikiem.

8. Za korzystanie z Parkingu niestrzeżonego bez zawarcia umowy najmu miejsca postojowego z zarządcą Parkingu niestrzeżonego obowiązuje opłata zgodna z cennikiem Parkingu niestrzeżonego.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. W razie pojawienia się sporów wynikających z wykonania umowy najmu właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy na zasadach ogólnych. Informacje o polubownych (pozasądowych) sposobach rozpoznania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i zasady dostępu do tychże postępowań zawarte są w regulaminie Five Seasons Aparthotel Karpacz.

11. Zasady przetwarzania danych osobowych Gościa określa regulamin Five Seasons Aparthotel Karpacz.
Wszelkie wnioski i zastrzeżenia można kierować w szczególności osobiście do recepcji Five Seasons Aparthotel Karpacz lub w formie pisemnej na adres: Five Seasons Aparthotel Karpacz, ul. Wilcza , 58-540 Karpacz, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacjakarpacz@fiveseasons.pl


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu

6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.

9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.